A l'entschatta…

A l'entschatta… -

La regiun enturn il tunnel da l'Alvra n'era betg adina amez la muntogna. Avant blers milliuns onns era Preda sper la mar. L'istorgia interessanta davart l'origin da las Alps na fascinescha betg mo ils geologs.

Paleozoicum
avant 541 fin 252 milliuns onns
Bleras furmas da viver da la flora e fauna, tranter auter ils emprims dinosaurs, èn sa sviluppadas durant il paleozoicum. Cun l'uniun dals continents (furmaziun dal supercontinent Pangaea) è sa furmà en quest temp il granit da l'Alvra. Oz furma quel ina gronda part da la cuntrada en il sid da Preda e dal Pass da l'Alvra (p.ex. Piz Palpuogna, Dschimels).

Trias
avant 252.2 fin 201.3 milliuns onns
Durant il trias ha cumenzà il domini dals dinosaurs. Il supercontinent gigantic Pangaea pussibilitescha als animals da la terra da sa derasar sco quai ch'i para e plascha. En las mars a l'ur dal continent èn sa furmads sediments en l'aua bassa. Or da quels hai dà ils dolomits principals (p.ex. la grippa auta dal Piz Muot, sur il hotel Kulm, u er ils craps da construir dal portal dal tunnel) e la corniola da Raibl – in crap che vegn valità sco difficil per la perfuraziun dal tunnel.

Giura
avant 201.3 fin 145 milliuns onns
En questa epoca èn ils dinosaurs sa derasads fermamain ed ils emprims utschels e mammals èn sa sviluppads. Durant ch'il supercontinent Pangaea è sa spartì progressivamain en differents continents, è sa furmà il plattì da l'Allgäu en in batschigl da la mar a l'intern dal continent. Dal medem temp deriva er il milonit, il resultat da moviments tectonics che isan il crap.

Temp da crida
avant 145 fin 66 milliuns onns
Er en il temp da crida eran ils dinosaurs derasads fermamain. En questa perioda han era las plattas continentalas cumenzà a s'avischinar ina a l'autra e la ruttadira inversa alpina ha entschet a sa furmar. Las differentas rasadas da crap da la regiun da l'Alvra èn vegnidas stuschadas e plunadas ina sin l'autra.

Terziar
avant 66 milliuns fin 2.6 milliuns onns
Tranter la fin dal temp da crida e l'entschatta dal terziar svaneschan ils dinosaurs. Ussa ha pudì cumenzar il temp dals mammals. Durant il terziar èn sa furmadas las Alps. La rasada da cuvrida da l'Alvra è vegnida defurmada fermamain. Quai ha dà faudas ch'èn vesaivlas en la regiun en spezial en il plattì da l'Allgäu. Tras l'erosiun cuntinuanta è la rasada da cuvrida da l'Alvra vegnida a la surfatscha.

Quartar
2.6 milliuns onns fin oz
Durant questa perioda èn las Alps per gronda part vegnidas furmadas. Igl ha dà ina lunga perioda, durant la quala temps interglazials e temps da glatsch midan giu. Glatschers creschan e van puspè enavos. Tras quai vegnan las muntognas per part cuvridas da morenas, sco quai ch'igl è per exempel il cas a Preda e Spinas. Suenter l'ultim regress dals glatschers èn las morenas per part vegnidas cuvertas da gondas e material d'auals.

Plattì da l'Allgäu

Plattì da l'Allgäu

Cura ch'ins ha construì il tunnel vegl, han ins caracterisà il plattì da l'Allgäu sco plattì da chaltschina e marna. El è sa mussà sco crap plitost lom, dentant relativamain solid, stabil e nunproblematic en l'emprima mesadad. Davent da la segunda mesadad dal sectur datti però adina dapli access d'aua.

Superar la muntogna

Superar la muntogna

Per pudair tscherner il dretg concept da perfuraziun per la construcziun da tunnels èsi impurtant d'enconuscher las cundiziuns geologicas localas. Per definir exactamain la successiun da las stresas dals differents tips da crap han ins consultà documents istorics da la construcziun da l'emprim tunnel da l'Alvra e fatg examinaziuns preliminaras detagliadas.