Il material dal stgavament vegn reutilisà

Il material dal stgavament vegn reutilisà -

Il crap rut ora dal grip vegn giuditgà en il tunnel tenor sias caracteristicas ed attribuì ad ina classa da material. Alura vegn el transportà sin la plazza da preparaziun a Preda. Qua vegn il material deponì en il lieu da stgargiada, zavrà en recipients da rument intermediars e manà en il lieu da destinaziun.

La finamira è da reutilisar uschè bler material da stgavament sco pussaivel. Il crap brut rut ora vegn attribuì tenor sias caracteristicas als pli differents intents d'utilisaziun. I vegn differenzià tranter quatter classas da qualitad cun las suandantas pussaivladads d'utilisaziun:

 

classa da material 1

 

   

 

per glera dira/glera da viafier

classa da material 2

 

   

 

per granulaziuns (agiunta al betun, maschaidas da glera e sablun) u cuvridas

classa da material 3

 

   

 

per cuvridas u emplenidas nunpretensiusas

classa da material 4

 

   

 

betg reutilisabel (per deponer)

En il project dal nov tunnel da l'Alvra vegnan materials bruts da la classa 1 elavurads a glera da viafier per l'entira rait da la Viafier retica. Il material da la classa 2 vegn rut a granulat, transportà en ina deponia temporara ed agiuntà al betun u reutilisà sco sablun grop per construir las vias sin il plazzal. Il material che vanza vegn transportà davent cun la viafier. La crappa nunadattada da las classas 3 e 4 na vegn betg utilisada. Ella vegn deponida a Las Piazzettas.

Sin fundament da la prognosa geologica pon ins quintar cun la suandanta explotaziun da materials da construcziun prezius dal stgavament:

 

glera da viafier

       

22'300 fin 27'900 tonnas

granulat

       

164'500 fin 286'500 tonnas

Il material brut da la classa 1 vegn elavurà a glera da viafier en l'implant da glera sin la plazza d'installaziun a Preda e transportà davent per gronda part da la viafier. Las cumponentas restantas vegnan preparadas ensemen cun la crappa da la classa 2 a differents granulats. Sch'il material na vegn betg gist duvrà u en cas da stretgas da capacitads en l'implant da glera, vegn la crappa transportada sur ina tschinta da transport en la deponia temporara Las Piazzettas.

Il stgavament da la classa 3 vegn manà directamain da la plazza d'installaziun sur la tschinta da transport a la deponia Las Piazzettas e deponì là temporarmain. En cas ch'i dovra material da cuvrida, po quel vegnir transportà sin la medema via enavos a la plazza d'installaziun. Cas cuntrari vegn el integrà definitivamain en la deponia. Il material da la classa 4 vegn manà direct sur la tschinta da transport a la deponia ed integrà là.

Logistica da transport dal plazzal dal tunnel da l'Alvra

Logistica da transport dal plazzal dal tunnel da l'Alvra

Per ch'ils transfers sin ils plazzals sezs – tranter ils dus portals a Preda ed a Spinas – e la furniziun dals materials da construcziun funcziunan senza incaps, ha la Viafier retica elavurà trais soluziuns da transport individualisadas.

Il plazzal

Il plazzal

Nus construin per Vus al tunnel da l'Alvra. El ha plaunsieu cuntanschì la fin da ses temp da servetsch. Igl è stà necessari d'al sanar u d'al construir da nov. Suenter examinaziuns minuziusas ha la Viafier retica decis l'onn 2010 da construir in nov tunnel a binari metric e da reutilisar il tunnel existent sco tunnel da segirezza.